Disclaimer

Nội dung

Nội dung website đã được chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên,  Montext Swiss AG- ở đây gọi là "Montex" - không đảm bảo tính chính xác, sự đầy đủ và chất lượng của thông tin được cung cấp, hoặc thông tin được cập nhật. Các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với Montex liên quan đến thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp hoặc do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, về nguyên tắc sẽ bị bác bỏ với điều kiện Montex không có ý định lừa dối hoặc do sơ suất vô ý của Montex. 

Montex có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa các phần của trang web hoặc toàn bộ việc cung cấp, hoặc ngừng xuất bản mà không cần thông báo trước.

Liên kết bên ngoài

Trong trường hợp Montex cung cấp các tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp (tức là các liên kết) đến các trang web bên ngoài, thì Montex chỉ chịu trách nhiệm pháp lý nếu Montex có kiến thức chính xác về nội dung và nếu có sẵn kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn việc sử dụng trong trường hợp chúng chứa nội dung bất hợp pháp.

Montex tuyên bố rõ ràng rằng  khi các liên kết này được thiết lập, các trang web được liên kết không có nội dung bất hợp pháp  Montex không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thiết kế hiện tại hoặc trong tương lai của các trang web được liên kết và đây là  cách biệt rõ ràng nội dung web  khỏi bất kỳ thay đổi nào sau khi thiết lập các liên kết đến các trang web. 

Montex không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, tính đúng đắn hoặc chính xác của các trang web được liên kết hoặc của các dịch vụ, liên kết hoặc quảng cáo trong đó. Không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung bất hợp pháp, không chính xác hoặc không đầy đủ, đặc biệt đối với các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp trên các trang web được liên kết.

Bản quyền

Trong tất cả các ấn phẩm, Montex cố gắng tuân thủ các bản quyền hiện hành. Mặc dù vậy, nếu vi phạm bản quyền xảy ra, Montex, sau khi thông báo, sẽ xóa đối tượng có liên quan khỏi ấn phẩm hoặc chỉ ra bản quyền thích hợp. Tất cả các tên thương hiệu và nhãn hiệu được đề cập trong dịch vụ Internet có thể được bảo vệ bởi các bên thứ ba nhưng không bị giới hạn bởi các quy định của pháp luật về nhãn hiệu và các dấu hiệu liên quan và quyền tài sản của chủ sở hữu đã đăng ký. Thực tế đơn thuần là các nhãn hiệu  đã được đề cập sẽ  được bảo vệ bởi các quyền của bên thứ ba

Montex giữ bản quyền duy nhất đối với nội dung của Montex tại  tên miền chính Montex.com. Không được phép sao chép đồ họa hoặc văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc ấn phẩm in khác nếu không có sự đồng ý rõ ràng của Montex.

Giá trị pháp lý

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này được coi là một phần của dịch vụ Internet.  Nếu các phần hoặc các hình thức diễn đạt riêng lẻ trong văn bản này không có hoặc không còn, hoặc không hoàn toàn tuân thủ luật hiện hành, điều này không ảnh hưởng đến nội dung hoặc hiệu lực của các phần còn lại của tài liệu.

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree