Vyloučení odpovědnosti

Obsah

Obsah těchto stránek byl pečlivě připraven a přezkoumán. Montex Swiss AG – dále jen „Montex“ – však nezaručuje přesnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací nebo jejich aktuálnost. Reklamace odpovědnosti společnosti Montex v souvislosti s hmotnou nebo nehmotnou škodou způsobenou použitím nebo nepoužitím nabízených informací či nepřesnými nebo neúplnými informacemi jsou v zásadě vyloučeny, pokud neexistuje prokazatelné zavinění nebo hrubá nedbalost ze strany společnosti Montex.

Montex si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat části webu nebo celou nabídku či ukončit zveřejňování bez předchozího upozornění.

Externí odkazy

Pokud společnost Montex poskytuje přímé nebo nepřímé reference (tj. odkazy) na externí webové stránky, nese společnost Montex odpovědnost pouze v případě, že má přesnou znalost obsahu a je-li pro ni technicky možné a vhodné, aby zabránila použití v případě, že obsahují nezákonný obsah.

Montex výslovně uvádí, že navázané webové stránky neměly při vytváření odkazů žádný nezákonný obsah. Společnost Montex nemá žádný vliv na současnou nebo budoucí struktury odkazovaných webů a tímto se výslovně distancuje od jakýchkoli změn obsahu, které byly provedeny po vytvoření odkazů na tyto stránky.

Montex nenese odpovědnost za obsah, dostupnost, správnost nebo přesnost propojených webových stránek nebo nabídek, odkazů či inzerátů, které obsahují. Nezodpovídá za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah nebo zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužitím informací poskytovaných na propojených stránkách.

Autorská práva

Ve všech publikacích Montex usiluje o dodržování platných autorských práv. Pokud by přesto došlo k porušení autorských práv, Montex po oznámení ukončí zveřejňování příslušného předmětu nebo uvede příslušná autorská práva. Všechny obchodní značky a ochranné známky zmíněné v nabídce na internetu, které jsou případně chráněny třetími stranami, jsou bez omezení předmětem ustanovení zákona o ochranných známkách a souvisejících označeních a vlastnických právech registrovaných vlastníků. Pouhá skutečnost, že byly zmíněny, neznamená, že tyto ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran.

Montex vlastní výhradní autorská práva k vlastnímu obsahu společnosti Montex na doméně AGU-BABY.com. Reprodukce grafiky nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povolena bez výslovného souhlasu společnosti Montex.

Právní platnost

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které jste se odkázali na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace v tomto textu již nejsou zčásti nebo zcela v souladu s platnými právními předpisy, nemá to vliv na obsah nebo platnost zbývajících částí dokumentu.

Tento web používá cookies. Pokračováním v používání tohoto webu, zavřením tohoto banneru nebo klepnutím na "Souhlasím" souhlasíte s používáním souborů cookie.
Další informace naleznete v našich zásadách cookies a v prohlášení o ochraně osobních údajů.
Souhlasím