Odricanje od odgovornosti

Sadržaj

Sadržaj ove internet stranice je pažljivo pripremljen i pregledan. Ipak, Montex Swiss AG - dalje u tekstu "Montex" - ne garantuje tačnost, kompletnost ili kvalitet pruženih informacija, ili da su ažurirane. Zahtevi za odgovornošću protiv Montex u obliku materijalne ili nematerijalne štete prouzrokovanom upotrebom ili neupotrebom informacija pruženih, ili netačnošću ili nekompletnošću informacija se principijelno odbacuju u slučaju da ne može da se dokaže loša namera ili gruba nepažnja sa strane Montex.

Montex izričito rezerviše pravo da izmeni, dopuni ili izbriše delove stranice ili stranicu u celosti, ili da prestane sa objavama, bez prethodne najave.

Spoljnje veze

GdeMontex pruža direktne ili indirektne reference (npr. veze) ka spoljašnjim stranicama, je odgovoran samo ako Montex ima precizno znanje sadržaja i ako je tehnički moguće i izvodljivo da spreči upotrebu u slučaju da oni sadrže nezakonit sadržaj.

Montex ovim izričito izjavljuje da povezane internet stranice nisu imale ilelgalan sadržaj kada je veza uspostavljena. Montex nema nikakav uticaj na trenutni ili budući dizajn povezanih stranica i stoga sebe izričito distancira od bilo kakvih izmena sadržaja koje su napravljene pošto su veze ka tim stranicama uspostavljene.

Montex nije odgovoran za sadržaj, dostupnost, tačnost ili preciznost povezanih stranica ili ponuda, veze ili reklama sve zajedno. Montex nije odgovoran za nezakonit, netačan ili nepotpun sadržaj ili određenim štetama prouzrokovanim korišćenjem ili nekorišćenjem informacija pruženih na povezanim stranicama.

Autorsko pravo

U svim publikacijama, Montex nastoji da zaštiti primenjiva autorska prava. Ako, uprkos ovome, dođe do povrede autorskih prava,Montex će, pošto je obavešten, ukloniti navedeni sadržaj iz svojih objava ili navesti nosioca autorskih prava. Svi brendovi i zaštitni znaci koji se pominju na internet ponudi koje je možda zaštitićena od strane trećih lica su bez ograničenja podložni odredbama zakona o zaštitnim znacima i povezanim znacima i vlasničkim pravima registrovanih vlasnika. Čista činjenica da su bili pomenuti ne treba da znači da zaštitni znaci nisu zaštićeni pravima treće strane.

Montex drži svo autorsko pravo na Montex sadržaj na domenu agu-baby.com. Reprodukcija grafike ili teksta u drugim tekstovima, bilo elektrosnkim ili štampanim, nije dozvoljena bez Montex-ove izričite saglasnosti.

Pravna valjanost

Odricanje od odgovornosti se smatra kao deo internet ponude sa koje ste upućeni na ovu stranicu. Ako delovi ili individualni oblici formulacije u ovom tekstu više nisu u potpunosti u saglasnosti sa primenjivim zakonom, to ne utiče na sadržaj ili vrednost preostalih delova dokumenta.

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree