Weezy

Máy xông mũi họng thông minh

Lưới

Tuân thủ chính xác hướng dẫn sử dụng thuốc.

Máy xông mũi họng thông minh AGU Weezy

Máy xông mũi họng thông minh AGU Weezy là một máy xông mũi họng mang tính cách mạng kết hợp những lợi ích của một công nghệ lưới với tùy chọn ghi dữ liệu điều trị. Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu như:
bao nhiêu lần hít phải được thực hiện, loại thuốc được sử dụng và lượng thuốc đã được thực hiện.
Máy xông mũi họng thông minh AGU phát hiện chu kỳ hít vào thở ra và phun thuốc chỉ khi bệnh nhân hít vào. Có thể cài đặt ba tốc độ phun bỐmẹ có thể thiết lập nhắc nhở về việc hít phải. Ngoài ra, thiết bị báo hiệu rằng thuốc trong bình chứa sắp hết.
Máy xông mũi họng thông minh AGU cho  mẹ theo dõi đơn thuốc một cách nhanh chóng, dễ dàng và một cách chính xác. Liệu pháp điều trị bằng máy xông mũi họng trở nên hoàn toàn dễ dàng đối với bất kỳ bệnh nhân nhỏ nào.

Máy xông mũi họng thông minh AGU Weezy

Máy xông mũi họng thông minh AGU Weezy là một máy xông mũi họng mang tính cách mạng kết hợp những lợi ích của một công nghệ lưới với tùy chọn ghi dữ liệu điều trị. Dễ dàng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu như:
bao nhiêu lần hít phải được thực hiện, loại thuốc được sử dụng và lượng thuốc đã được thực hiện.
Máy xông mũi họng thông minh AGU phát hiện chu kỳ hít vào thở ra và phun thuốc chỉ khi bệnh nhân hít vào. Có thể cài đặt ba tốc độ phun bỐmẹ có thể thiết lập nhắc nhở về việc hít phải. Ngoài ra, thiết bị báo hiệu rằng thuốc trong bình chứa sắp hết.
Máy xông mũi họng thông minh AGU cho  mẹ theo dõi đơn thuốc một cách nhanh chóng, dễ dàng và một cách chính xác. Liệu pháp điều trị bằng máy xông mũi họng trở nên hoàn toàn dễ dàng đối với bất kỳ bệnh nhân nhỏ nào.

Technical Specs

This site uses cookies. By continuing to use this site, closing this banner, or clicking "I Agree", you agree to the use of cookies.
Read our cookies policy and privacy statement.
I Agree